PRIJÍMANIE PRIHLÁŠOK NA ŠKOLSKÝ ROK
2023-2024

Milí rodičia

Vitajte na našej stránke dietkykvietky.sk, kde sa môžete dozvedieť viac o prostredí a práci našej materskej školy a kde môžete nájsť pre Vás potrebné informácie.

V živote každého z Vás nastane okamih, keď  Vaše dieťa musí spraviť prvý krok k samostatnosti a na Vašich pleciach je rozhodnutie, do akého prostredia ho začleníte, aby z neho vyrástol sebavedomý, šťastný a čestný človek. My Vám ponúkame priestor, kde sa Vaše dieťa može v príjemnom prostredí plnohodnotne rozvíjať a nadobúdať potrebné poznatky, za prítomnosti kvalifikovaného personálu.

FAQ

Často kladené otázky

Príchod do materskej školy je  od 7.00 do 8.00hod.; deti ktoré idú na obed domov je potrebné vyzdvihnúť medzi 12.00- 12.30 hod.; a popoludní sa deti vyzdvihujú medzi 14.30 a 17.00 hod.

Kontakty na jednotlivé pracoviská materskej školy:

Heyrovského 4 0264360389,0948186496
Malokarpatské nám. 6 0910 696 973
Milana Šimečku 4 0910 158 070

Odhlasovanie stravy :

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 13:00 hod.  deň vopred telefonicky,  vo výnimočnej situácii v daný deň do 8:00 hod.

Odhlasovanie stravy na tel.číslach:
Heyrovského 4 0950577871
Malokarpatské nám. 6  02/64780015
Milana Šimečku 4  0903978028

Vedenie materskej školy:

 • Riaditeľka materskej školy: Mgr. Barbora Liptáková
 • Zástupkyňa poverená riadením elokavaného pracoviska Malokarpatské nám. 6 Bc. Ľubica Kubaská
 • Zástupkyňa poverená riadením elokavaného pracoviska Milana Šimečku 4 Mgr. Manuela Grossová

Všetky deti, ktoré nastupujú do materskej školy potrebujú mať vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Toto potvrdenie sa bude odovzdávať vždy, ak bude dieťa v materskej škole neprítomné 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné pri chýbaní 7 a viac dní prinášajú ospravedlnenie od lekára. 

Deti, ktoré nastupujú do MŠ po prvý krát:

 • Dotazník
 • Evidenčný lístok
 • Informácie o dieťati
 • Prihláška na stravu
 • Plnomocenstvo na prevzatie dieťaťa
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť:

 • prezuvky s pevnou pätou ( nie crocsy)- sandáliky; papučky, nie na šnurovanie, aby dieťaťu nerobilo problém si ich obuť, 
 • dostatok vecí na prezlečenie- náhradné spodná bielizeň, pančušky, ponožky, vrchné a spodné odevy všetko zabalené v priehľadnom vrecku a podpísané
 • pyžamo
 • malý uterák s uškom
 • fľašu na pitnú vodu
 • primeraný ruksak ( aby sa do neho v piatok zmestili zbaliť všetky veci)
 • 1 balík vyťahovacích vreckoviek do skrinky
 • vyžehlené náhradné rúško v mikroténovom vrecku ( pre prípad výskytu ochorenia  počas pobytu v MŠ )

Do MŠ prosíme nedávajte deťom hračky , máme ich tu v škôlke dostatok ,  jedlo, lieky, elektronické zariadenia, hodinky, cenné predmety a pod. Materská škola nezodpovedá za ich zničenie alebo stratu.

Do materskej školy môže nastúpiť iba dieťa, ktoré ovláda základné sebaobslužné činnosti (základy obliekania, obúvania, používanie toalety) Plienky sú v materskej škole zakázané.

Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnú, že ich dieťa nenastúpi na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je potrebné zaslať písomné odhlásenie dieťaťa buď poštou na adresu materskej školy alebo na emailovú adresu msheyrovskeho@gmail.com.

Adaptačný proces si dohodne zákonný zástupca individuálne s triednou učiteľkou. Ak je dieťa zvyknuté na pobyt v MŠ môže zostať hneď od začiatku celý deň.

Mestská časť Bratislava –Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

Je nové všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 zo dňa 25.01.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Lamač číslo 4/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Lamač

Príspevok neplatí :
dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: v zmysle čl.I. odst.4

PRÍSPEVOK (ostatné deti) sa platí vo výške :
50,00 EURO – pre jedno dieťa
35,00 EURO – pre druhé dieťa
25,00 EURO – pre tretie dieťa

Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a plní povinné predprimárne vzdelávanie.

( čl.I. odst. 6). Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (čl.I,odst.7)

Úhrada bankovým prevodom na číslo účtu:
IBAN : SK30 0200 0000 0026 1618 1654,

v poznámke pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa , VS : mmrrrr ( mm=mesiac, rrrr=rok)

V prípade, že zákonný zástupca n e u h r a d í príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevky alebo ich neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku a po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

Odhlasovanie stravy :
Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 13:00 hod.
deň vopred telefonicky, vo výnimočnej
situácii v daný deň do 8:00hod.

Odhlasovanie stravy na tel.číslach :
Heyrovského
0950577871

Malokarpatské nám.
02/64780015

Milana Šimečku 4
0903978028

Materská škola Bory
Lamač

Materská škola Heyrovského Lamač

Materská škola Malokarpatské námestie Lamač

Choré dieťa?

Ak vaše dieťa ochorelo, prosím, nedávajte ho do materskej školy.
Okamžite nám oznámte, že dieťa nepríde do materskej školy.
Môžete tak urobiť telefonicky. Dieťa môže späť do kolektívu až keď je úplne vyliečené. Buďte ohľaduplní k ostatným deťom i rodičom a učiteľom.

Upozornenie!

Nahlásením dieťaťa, že je choré, neodhlasujete súčasne dieťa aj
zo školskej jedálne. ODHLÁSIŤ Z ŠKJ musíte dieťa samostatne
podľa pokynov v časti FAQ “Odhlásenie zo stravy” vyššie.

Dokumenty

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Dokument si po stiahnutí, prosím, vytlačte, čitateľne vyplňte, podpíšte a odovzdajte ho osobne v materskej škole do rúk oprávnenej osoby.

Rada školy

Iveta Oremusová
pedagogický zamestnanec
Mgr. Alexandra Kriššová
delegovaná za zriaďovateľa
Mgr. Hana Ifková
delegovaná za zriaďovateľa
Mgr. Monika Kuklová
nepedagogický zamestnanec
Mgr. Petra Mitašíková PhD.
delegovaný za zriaďovateľa
Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
delegovaný za zriaďovateľa

Michaela Nečesaná
zástupca za rodičov
Michaela Páleníková
pedagogický zamestnanec
Mgr.Miroslava Brenkušová
zástupca za rodičov
Silvia Fratričová
pedagogický zamestnanec
Silvia Zemanová
zástupca za rodičov

Spojte sa s nami